Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Annick Gaarthuis
https://natuurkunstenaar.nl/

Identiteit van de ondernemer
Annick Gaarthuis
Arthur Koolkwartier 29
6711VH Ede
Nederland
T (061) 982-3287
E info@annickgaarthuis.nl
KVK 64842517
BTW nummer nl002226430B75

1. BETAALWIJZEN EN VOORWAARDEN
De factuur moet uiterlijk 1 dag voor aanvang van de cursus zijn voldaan. Je inschrijving is definitief na ontvangst van betaling. Door te betalen ga je akkoord met deze voorwaarden. Als je je gedurende het cursusjaar afmeldt, blijft het cursusgeld verschuldigd, tenzij je zelf een geschikte vervanger vindt, in goed overleg met de organisatoren. 

2. INSCHRIJVINGEN
2.1 De workshops vinden plaats onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Natuurkunsteaar behoudt zich het recht voor om indien nodig de locatie te wijzigen.
2.3 Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar per workshop. Zodra een workshop vol is, wordt dit vermeld op de website. Je kunt me echter nog steeds een e-mail sturen om je op te geven voor de wachtlijst. Als er een plaats vrijkomt, neem ik zo snel mogelijk contact met je op.

3. AFMELDEN DOOR DE DEELNEMER
3.1 Bij een strippenkaart verwacht ik dat je elke week of om de week komt, tenzij anders afgesproken. Laat een week van tevoren definitief weten of je komt of niet. Afmelden vanwege omstandigheden moet 24 uur van tevoren via e-mail: info@natuurkunstenaar.nl gebeuren. Anders breng ik de les in rekening. Een strippenkaart van 6 lessen moet binnen 14 weken worden gebruikt, 12 lessen binnen 26 weken (met uitzondering van je vakanties). 
3.2 Bij de dagworkshops kan ik helaas geen geld retournieren als je onverwachts niet kunt. Jouw bevestiging van deelname is wel overdraagbaar in overleg.

4. ANNULERING/VERPLAATSING 
4.1 Natuurkunstenaar behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Als een workshop niet doorgaat of wordt uitgesteld, ontvang je uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang een bericht.
4.2 Natuurkunstenaar behoudt zich het recht voor om tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop de datum te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld en heeft de mogelijkheid om de workshop kosteloos te verplaatsen/annuleren na overleg.
4.3 Natuurkunstenaar behoudt zich het recht voor om bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd.
4.4 De workshop vindt alleen plaats bij voldoende deelnemers. Bij onvoldoende deelnemers kan de workshop niet doorgaan
5.34 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren cq van deelname
te annuleren. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

5: KLACHTEN
5.1 Heb je een klacht over een workshop? Neem dan contact op met Annick Gaarthuis, en we zullen ons best doen om je van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
5.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

6: AANSPRAKELIJKHEID
6.1 Annick Gaarthuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.
6.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Annick Gaarthuis is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt.

7: GEHEIMHOUDING
7.1 Al het workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het filmen van een workshop is niet toegestaan.
7.2 Workshopdeelnemers mogen natuurlijk wel hun opgedane kennis delen met anderen. Je mag aantekeningen maken en foto’s van werk maken.

8 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven
worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer
de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om
klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Webwinkel is momenteel niet
aangesloten bij een keurmerk met geschillencommissie.
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders
aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de
geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

9 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking
hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument
op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Contact

Natuurkunstenaar
is een website van:

Annick Gaarthuis
Arthur koolkwartier 29
6711 VH EdeKVK:64842517
Btw: nl002226430B75

​Bij vragen kun je mailen naar info(at)annickgaarthuis.nl of
via sms (niet bellen) +31 (0)6 - 19823287
Werkdagen zijn ma t/m woe van 10:00 tot 17:00

Let’s connect

Volg onze updates op Instagram of Linkedin.

atelier_annickgaarthuis10026FE8DCCD 14F6-465F-9A6A-3C9A18082618.JPG